Wednesday, December 1, 2010

Mengujudkan kepimpinan yang diredhai Allah

Mengujudkan kepimpinan yang diredhai Allah swt


Meujudkan kepimpinan dituntut oleh syara' , di antara ayat-ayatnya

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan menyeru kepada yang maaruf dan mencegah dari yang munkar mereka itulah orang-orang yang beruntung"
maksud ayat (A1-Imran 104).
Pemimpin Islam menegak yang maaruf dan mencegah yang mungkar


Perkara yang maaruf merangkumi semua perkara yang dituntut dan yang diharuskan oleh syara' meliputi soal-soal akidah, syariah, akhlak dan kemanusiaan seluruhnya zahir dan batin.

Perkara yang "mungkar" ialah semua perkara yang bertentangan dengan akidah, dengan syariah, akhlak dan kemanusiaan seluruhnya zahir dan batin.
Pemimpin Islam menegak yang maaruf dan mencegah yang mungkar


Pimpinan Islam mestilah digerakkan oleh iman dan amal saleh


perjuangan itu digerakkan oleh iman dan amal saleh oleh para pemimpinnya samada perjuangan itu dalam bentuk kebajikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, politik, kemasyarakatan dan lain-lain Satu perjuangan yang diberi nama "perjuangan Islam" hanya dapat diakui bilamana. Pimpinan yang digerakkan oleh kepentingan diri, warna kulit, kedudukan, kemewahan dan seumpamanya bukanlah merupakan perjuangan Islam sekalipun diberi nama yang berbentuk keislaman.

Syarat-syarat menjadi seorang pemimpin


Samada seorang itu menjadi amir, mufti, kadi (hakim) dikenal da'i atau seorang yang pada hari itu sebagai mehteri, wakil rakyat, penghulu dan lain-lain lagi, ia haruslah tertakluk kepada syarat-syarat asas lainnya daripada syarat khas dan am yang berkaitan dengan tugas dan jawatan masingmasing boleh dikatakan syarat-syarat asas itu telah ijma' ulama' al-wmcrah nengenainya. Diantaranya ialah:

1. Muslim,'akil baligh dan laki-laki

2. Adil

Ertinya ia tidak fasik seumpama tidak meninggalkan salat beramal apa yang ia ketahui. Tidak menyalahi katanya akan perbuatannya. Tidak menyalahi akan kitab Allah dan sunnah Rasulullah s.a.w.

3. Berilmu

Ertinya ia mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan fardhu ai'n dan fardhu kifayah sehingga dapat membezakan diantara yang maaruf dan yang,munkar. Mengetahui perkara-perkara'yang berkaitan dengan pimpinan.

4. Mempunyai kudrat, kemampuan.

Ertinya boleh bertindak bagi menyelesaikan sesuatu urusan samada menggunakan tenaga; perkataan, tulisan atau flkiran di dalam apa suasana pun.

5. Beradab mengikut akhlak Islam,

Ertinya seseorang pemimpin haruslah mampu memberi cantoh tauladan mengikut akhlak Islam kepada diri dan orang di bawah pimpinannya. Selain itu di dalam dirinya mengandungi sifat ikhlas, jujur tidak angkuh, ria' dan sebagainya. Ringkasnya terkumpul di dalam dirinya sifat-sifat terpuji dan jauh dari sifat-sifat terkeji.

6-Sempurna pancaindera dan sihat tubuh badan

Kewajipan dan hak-hak pemimpin dalam neqara Islam


Al-Farra' Rahimahallah menyebutkan beberapa kewajipan dan hak hak pemimpin di antaranya:

1. Menjaga agama mengikut usul-usul yang telah disepakati ulama-ulama

2. Memutuskan hukum ke atas dua pihak yang bertelingkah

3. Menjaga kesejahteraan umat

4. Melaksanakan hudud bagi menjaga berlakunya perkara yang diharamkan Allah

5. Mengawal kampung negeri dari dicerobohi musuh

6. Melakukan jihad ke atas penentang Islam selepas diajak kepada Islam samada masuk Islam atau berlindung di bawah negara Islam.

7. Memungut cukai dan zakat seperti yang diwajibkan oleh syara'.

8. Membelanjakan harta baitulmal mengikut yang seperlunya tanpa membazir atau mengikat dan membayar pada waktu yang ditetapkan.

9. Menyerahkan tanggungjawab kepada orang-orang yang amanah dan ikhlas bagi melaksanakan tugas-tugas negara supaya segala kerja boleh dibuat dengan sempurna dan harta terpelihara.

10. Melibatkan dirinya melihat keadaan umat dan keperluan mereka.

wallahuaklam.... fikirkan lah jangan jadi peyokong yang beratur untuk diazab diakhirat kelak.

No comments: